ردیف تاریخ زمان نوع قیمت اصلی قیمت با تخفیف عملیات
1 1399/7/30 10صبح غیرحضوری 185,000 تومان 185,000 تومان
2 1399/7/29 3 عصر غیرحضوری 185,000 تومان 185,000 تومان
3 1399/4/4 6عصر حضوری 185,000 تومان 185,000 تومان
4 1399/4/2 6عصر حضوری 185,000 تومان 185,000 تومان
5 1399/3/29 6عصر حضوری 185,000 تومان 185,000 تومان
6 1399/3/27 6عصر حضوری 185,000 تومان 185,000 تومان